صندوق خاطرات

سوختن با تو به پروانه شدن میارزد.عشق این بار به دیوانه شدن می ارزد

آموزش بافتنی (مدل لوزی یا بادبزنی 1 )

ل لوزی یا بادبزنی نوع اول :

 من برای این مدل 37 دانه سر انداختم .

رج اول :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرار کرده تا آخر رج که ۳  دانه باقی بماند که این ۳ دانه هم از رو بافته میشود .

رج اول به طور کامل : 4 تا ازرو + ( 2 دانه یکی + 5 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه رو ) + ( 2 دانه یکی + 5 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه رو ) + ( 2 دانه یکی + 5 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه رو ) +3دانه از رو

رج دوم :

دانه ها را همانطور که به نظر میاد ببافید و ژوته از رو بافته میشود .

رج سوم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 4 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تا آخر رج تکرار کنین .

رج چهارم :

تکرار رج دوم

رج پنجم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنین .

رج ششم :

تکرار رج دوم

رج هفتم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 4 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز تا انتهای رج تکرار کنین .

رج هشتم :

 تکرار رج دوم

رج نهم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرار کنین تا انتهای رج .

رج دهم :

تکرار رج دوم

رج یازدهم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 6 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرار کنین

رج دوازدهم :

تکرار رج دوم

رج سیزدهم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ...تا انتهای رج تکرار کنین

رج چهاردهم :

تکرار رج دوم

رج پانزدهم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 4 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج شانزدهم :

تکرار رج دوم

رج هفدهم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج تکرار میشود

رج هجدهم :

تکرار رج دوم

رج نوزدهم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 4 دانه از زیر +1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج تکرار میشود .

رج بیستم :

تکرار رج دوم

رج بیست و یکم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج تکرار میشود .

رج بیست و دوم :

تکرار رج دوم

رج بیست و سوم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 6 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تکرار تا انتهای رج

رج بیست و چهارم :

تکرار رج دوم

 

این 24 رج در تمام طول بافت تکرار میشود .

 

نکته :

شما میتونین این مدل رو بزرگتر با کوچکترهم ببافین یعنی به جای 5 دانه رج اول که از زیر میبافین تعداد دانه دلخواهتون رو ببافین .

روی بافت :

پشت بافت :

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی 1390ساعت 13:30  توسط ماه بانو  |